Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOMA VINTAGE

§ 1.  

Postanowienia ogólne

1.      Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.somavintagestore.com jest Ewa Ulatowska; Numer NIP: 6972254524; REGON: 302852927  z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 36, 60-637 Poznań, dalej jako Soma Vintage.

2.      Regulamin określa warunki korzystania przez Zamawiającego z Serwisu, w tym w szczególności z:

-      sprzedaży produktów,

-      korzystania z Newslettera.

3.      Soma Vintage sprzedaje rzeczy używane. Wszystkie rzeczy są prane, bądź czyszczone chemiczne. Staramy się je wysyłać z jak najlepszym zabezpieczeniem przed zniszczeniem, nie jesteśmy jednak w stanie uniknąć tego, że niektóre rzeczy po wyciągnięciu z paczki mogą być zgniecione. Z racji tego, że są vintage, mogą nosić nieznaczne ślady używania, jeżeli jednak rzecz posiada jakieś ubytki lub poważniejsze zniszczenia, zostanie to zaznaczone w opisie.

4.      W celu uniknięcia sporów i nieporozumień przy odbiorze towaru, należy dokładnie zapoznać się z opisem danej rzeczy, która znajduje się na stronie produktu.

 

 § 2.  

Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

a)     Soma Vintage – sklep internetowy z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 36, 60-637 Poznań, którego właścicielem i administratorem jest Ewa Ulatowska; Numer NIP: 6972254524 ; REGON: 302852927;

b)     Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu;

c)     Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

d)     Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.somavintagestore.com

e)     System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

f)      Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, zapisała się do Newslettera lub dokonuje zakupu produktów dostępnych w Serwisie;

g)     Produkty – rzeczy będące przedmiotem oferty sprzedaży;

h)     Koszyk - funkcjonalność Serwisu, która pozwala Użytkownikowi na:

1.      przegląd wybranych produktów do zakupu

2.      wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności adres e-mail , adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności,

3.      wpisanie numeru kodu rabatowego

 

i)      Newsletter – wiadomość e-mail (list elektroniczny) otrzymywana przez Użytkownika bezpłatnie za jego zgodą na podstawie złożonego wcześniej zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, który w swojej treści może zawierać między innymi informacje handlowe, informacje o promocjach i przecenach.

j)     Dzień roboczy – za dzień roboczy uznawany jest okres od poniedziałku do piątku.

 § 3.  

Wymagania techniczne

1.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu (zamawianie, rejestracja, płatności):

a)     komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;

b)     przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

c)     posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail – wymagane dla Użytkownika;

2.      Soma Vintage informuje, że strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej odrębny dokument.

 

 § 4.  

Zakup produktów

1.      W celu dokonania zakupu produktów Użytkownik obowiązany jest:

a)     Umieścić wybrane produkty w koszyku;

b)     Zaakceptować listę produktów wybranych w Koszyku, a następnie kliknąć „KASA”;

c)     Podać następujące dane osobowe:

1.      adres e-mail,

2.      imię i nazwisko,

3.      pełną nazwę firmy (jeżeli posiada),

4.      adres firmy lub adres zamieszkania,

5.      numer NIP (jeżeli posiada)

 

d)     Wybrać formy dostawy produktu;

e)     Wybrać metodę płatności

f)     zrealizować płatność zgodnie z § 5 Regulaminu.

1.      Dostawa zakupionych produktów odbywa się przy wykorzystywaniu usług Poczty Polskiej. Użytkownik, który dokonał zakupu produktu zobowiązany jest do zapłaty kwoty 15 zł tytułem dostawy produktu.
 

2.      Kwota tytułem wykonania dostawy zostanie doliczona do kwoty należnej z tytułu ceny sprzedaży zakupionego produktu.

3.      Dostawa produktu nastąpi na adres podany przez Użytkownika w przeciągu najbliższych 10 dni roboczych.

4.      Umowę uznaje się za zawartą w momencie wpłynięcia ceny tytułem sprzedaży na rachunek bankowy Soma Vintage.

 

 g)     Zaakceptować regulamin sklepu;

h)    Ponownie potwierdzić zamówienie poprzez wybór linku, który zostanie przesłany wiadomością e-mail,

§ 5.  

Płatności

1.      Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za zakupione produkty drogą przelewu na konto podane w mailu potwierdzającym zakupy.

2.      Wszystkie ceny oferowanych przedmiotów sprzedaży wyrażone są w złotych, są cenami brutto.

3.      Z tytułu sprzedaży i dostawy Soma Vintage na rzecz Użytkownika wystawiany jest rachunek (lub faktura) który zostanie dołączony do przesyłki zakupionego produktu.

§ 6.

 

Odstąpienie od umowy

1.      Soma Vintage ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 48 godzin od momentu zawarcia umowy sprzedaży poprzez oświadczenie skierowane na adres e-mail Użytkownika wskazany przy dokonaniu zakupu produktu.

2.      W przypadku dokonania przez Soma Vintage czynności opisanej w ust. 1 powyżej, Soma Vintage zobowiązana jest do zwrotu ceny zapłaconej przez Użytkownika w terminie 3 Dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

3.      Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu przez Użytkownika.

 

 

§ 7.  

Newsletter

1.      Każdemu Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu przysługuje prawo do zapisania się do Newslettera.

2.      W celu zapisania się do Newslettera użytkownik zobowiązany jest do założenia konta użytkownika na stronie oraz zaznaczenia TAK w sekcji Biuletyn.

3.      Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zatwierdzenia Polityki Prywatności sklepu.

4.      Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Usługi Newsletter przesyłając e-mail na adres: unsubscribe@somavintagestore.com lub logując się na konto użytkownikai zaznaczenie opcji NIE w sekcji Biuletyn. Może również przesłać pisemne oświadczenie na adres Sklepu informujące o rezygnacji z Usługi Newsletter.

5.      Korzystanie z Usługi Newsletter nie podlega opłacie.

 

 § 8.  

Postępowanie reklamacyjne

1.      Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu oraz zamówionych produktów, płatności oraz dostawy. Reklamacje zgłasza się pocztą elektroniczną na contact@somavintagestore.com lub pisemnie na adres Serwisu.

Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się pocztą elektroniczną na contact@somavintagestore.com lub pisemnie na adres Soma Vintage.

2.      SOMA VINTAGE będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 Dni roboczych od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Spółki, zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej.

3.      Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację.

4.      Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa do dochodzenia obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9.  

Zmiany Regulaminu

1.      Soma Vintage zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Usługobiorców.

2.      Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3.      Usługobiorca, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania ze Sklepu. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.

4.      Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 10.       

Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie spory wynikające z kwestii objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby sklepu. Powyższego zastrzeżenia nie stosuje się, w razie gdyby jakiekolwiek roszczenia były podnoszone przez lub wobec konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.      Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2014 r.